Main navigation

About

Bell Schedule

Greenwood Bell Schedule

Monday, Tuesday, Thursday, Friday                                                                                                                       

7:50am                 Warning Bell                                                                      

7:55am                 School Starts

9:05-20am           K Recess

9:20-35am           1st Grade Recess

10:20-40am         K Lunch, 1st Grade Recess

10:40-11:00am   1st Grade Lunch, K Recess

11:05-25am         4th/5th Grade Lunch

11:25-45am         4th/5th Grade Recess

11:45-12:05pm  2nd/3rd Grade Lunch

12:05-12:25pm  2nd/3rd Grade Recess

12:25-40pm        K Recess

12:40-55pm        1st Grade Recess

1:00-15pm 4th/5th Grade Recess

1:20-35pm           2nd/3rd Grade Recess

2:25pm                 Dismissal

Wednesday

7:50am                 Warning Bell

7:55am                 School Starts

9:05-20am           K Recess

9:20-35am           1st Grade Recess

9:40-55am           4th/5th Grade Recess

10:00-15am         2nd/3rd Grade Recess

10:25-45am         K Lunch, 1st Grade Recess

10:45-11:05am   1st Grade Lunch, K Recess

11:05-25am         4th/5th Grade Lunch

11:25-45am         4th/5th Recess

11:35-55am         2nd/3rd Lunch

11:55-12:15pm  2nd/3rd Recess

1:10pm                 Dismissal